Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Hớn Quản, Bình Phước 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước năm 2023,   gồm các văn bản sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019:

Từ Điều 2 đến Điều 9, Điều 15, Từ Điều 30 đến Điều 36, Điều 113 đến 125

2. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ “Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Điều 6,7, 10, 11, 13, từ Điều 16 đến Điều 32

3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. (Trừ chương Tòa án nhân dân và VIện Kiểm sát nhân dân)

4.  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức: Các Điều 3, 4, 5, 7,8,9, 15, 16, 17, 19, 20, 23.

Dưới đây là một số câu trong  bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước năm 2023

Tài liệu thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2023
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Hớn Quản, Bình Phước 2023

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể  Đối với phường?

a) Phường Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người;

b) Phường Loại I là 24 người; loại II là 22 người; loại III là 20 người;

c) Phường Loại I là 25 người; loại II là 23 người; loại III là 21 người;

d) Phường Loại I là 23 người; loại II là 22 người; loại III là 20 người;

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể  Đối với xã, thị trấn?

a) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người.

b) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

c) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 21 người; loại III là 20 người.

d) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

Đáp án B

Câu 5. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?

a) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

b) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội hoặc các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

c) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật là thẩm quyền của

A.Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

B.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

C.Bí thư Đảng ủy xã

D. Trưởng công an xã

Đáp án B

Câu 8. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?

a) Thi trắc nghiệm

b) Thi viết

c) Thi phỏng vấn

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?

A.2 nội dung.

B.3 nội dung.

C.4 nội dung.

D.5 nội dung.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước năm 2023 với hơn 250 câu

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *