Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2023, theo Thông báo 150/TB-TCQLTT ngày 02/10/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về tài liệu tham khảo thi tuyển công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015

3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

5. Luật Cán bộ, công chức 2008

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

7. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

8. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2020

Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021
Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021

9. Pháp lệnh quản lý thị trường 2016

10. Nghị định 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

11. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2023)

13.Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

14. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ.

16. Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường

17. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

18. Các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2023

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

a) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

b) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Chính phủ mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

c) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Tổ chức Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội

A.Bộ Nội vụ

B.Văn phòng Chính phủ

C.Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

D.Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đáp án A

Câu 4.  Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;

a) 03 tháng

b) 04 tháng

c) 05 tháng

d) 06 tháng

Đáp án D

Câu 5: Nội dung xác minh tài sản, thu nhập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào?

A) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

B) Tính rõ ràng của bản kê khai và trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

C) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai.

D) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đáp án A 

Câu 6. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?

a) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

b) Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chỉ trong trường hợp cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội

Đáp án A

Câu 7. Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường?

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Bộ Nội vụ

d) Bộ Công thương

Đáp án B

Câu 8. Nhiệm vụ Trình Chính phủ quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm nhiệm vụ quyền hạn nào của Bộ?

a) Về pháp luật

b) Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

c) Về cải cách hành chính

d) Về cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 9. Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

A.70%           B.75%              C. 80%                  D. 85%

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính như thế nào?

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

c) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới trong thời hạn để tính thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính kể từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm

d) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2023, với 1518 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: thiếu mục 10,12, 16)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tải tài liệu ôn tập tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *