Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2023, gồm 898 câu theo Quyết định của UBND huyện Thanh Liêm Về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Thanh Liêm năm 2023

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức – Điều 1);
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương – Điều 2);
4. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 Tài liệu thi công chức cấp xã  thuộc UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2022
Tài liệu thi công chức cấp xã  thuộc UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2023

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Chương II – “Soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính” và Phụ lục I – “Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản”);
7. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
8. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2023, gồm 898 câu

Câu 1. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?

a) luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

b) pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

c)văn bản pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

Đáp án A

Câu 2. Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dân

a) Cán bộ, công chức được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

b) Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho công dân khi thi hành công vụ.

c) Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

Đáp án C

 Câu 3. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?

A. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

B. Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.

C. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí.

D. Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm.

Đáp án A

Câu 4. Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

b) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

Đáp án C

Câu 5. Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Bộ Nội vụ

Đáp án B

Câu 6.  kết quả bầu Chủ tịch Chủ tịch nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải được?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn

Đáp án B

Câu 7. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo,  Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố?

a) 2,0 lần    b) 3,0 lần       c) 4,0 lần     d) 5,0 lần

Đáp án D

 Câu 8. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.    c) Hạ bậc lương    d) Giáng chức

Đáp án D

Câu 9. Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là?

a) Khổ A4 (210 mm x 297 mm)

b) Khổ A3 (210 mm x 297 mm)

c) Khổ A4 (210 mm x 300 mm)

Đáp án A

     Câu 10 . Định lề trang  của văn bản hành chính là?

a) Cách mép trên và mép dưới 15 – 20 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

b) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

c) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 10 – 15 mm

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2022, gồm 898 câu (Lưu ý: THiếu . Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *