Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022  theo Thông báo số: 20/TB-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về thông báo danh mục tài liệu  ôn thi môn kiến thức chung Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022, gồm các văn bản sau

STTTÊN TÀI LIỆU
1Hiến pháp
2Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015)
3Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018)
4Luật Cán bộ, công chức (năm 2008)
5Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019)
6Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
7Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
8Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
9Nghị quyết 76/NQ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
10Hiểu biết chung về hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2022

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022
Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hậu Giang năm 2022

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

b) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định.

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án A

Câu 3. kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

c) Thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

Đáp án A

Câu 4.  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký thông qua

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký chứng thực

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân và chủ tọa kỳ họp ký chứng thực

Đáp án B

Câu 5. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

a) Thực hiện sáu tháng hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

b) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

c) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển, biệt phái.

Đáp án B

Câu  6. Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.

a) 2 năm     b) 3 năm    c) 4 năm

Đáp án A

Câu 7. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức  mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.    c) Giáng chức    d) Cách chức

Đáp án D

Câu 8. Cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Giáng chức    d) Cách chức

Đáp án D

Câu 9. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 10. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 11. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là?

a) kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

b) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

c) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đáp án A

Câu 12. Đến năm 2030 thì  Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?

a) 85%   b) 90%   c) 95%   d) 98%

Đáp án B

Câu 13. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B. Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C. Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D. Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 14. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2022, gồm 1110 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *