loading...
Trang chủ / Search Results for: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (page 28)

Search Results for: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Một số điều cần biết về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ

QĐND Online – Ngoài các đợt tuyển quân theo chỉ tiêu hằng năm, còn có việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ. Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành ngày 3-2-2012 …

Read More »

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ký ban hành tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 7/2/2014. Ảnh …

Read More »

Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực 11/11/2013)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng …

Read More »

Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 08/6/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng …

Read More »

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực 01/10/2013)

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và …

Read More »

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp sẽ chỉ còn 20%

(Chinhphu.vn) – Trong dự thảo luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) do Chính phủ trình Quốc hội, thuế suất TNDN phổ thông được đề xuất giảm theo lộ trình, dự kiến còn 20% từ 1/1/2016. Tờ trình dự án Luật do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính …

Read More »

Quyết định 22/2013/QĐ-TTG hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 15/6/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn …

Read More »

Thông tư 38/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành (có hiệu lực 22/12/2012)

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 …

Read More »

Quyết định 1557/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 18/10/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 03 tháng …

Read More »

Một số văn bản mới từ ngày 02/01 – 07/01/2012

 I. CHÍNH PHỦ ·        NĐ 124/2011/NĐ-CP ngày 28-12: Sửa đổi, bổ sung NĐ 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. ·        NĐ 125/2011/NĐ-CP ngày 30-12: Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực …

Read More »