Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/6 đến – 9/6/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng ban hành từ 3-9/6/2019 như: Quy định về phương tiện phục vụ vui chơi dưới nước, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật công an nhân dân, Thông tư 04/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ hướng dẫn cách tính lương cho CBCCVC…

Bản tin pháp luật tuần
Bản tin pháp luật tuần

1. Quản lý phương tiện phục vụ vui chơi dưới nước

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, có hiệu lực 15/8/2019.

Theo đó, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải.

2. Chỉ thành lập Ban thuộc Chính phủ khi khối lượng công việc cần trên 15 người

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành   Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20/7/2019.

Theo đó, chỉ thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Bên cạnh đó, số lượng cấp phó của Ban, Văn phòng được quy định cụ thể hơn: Ban và Văn phòng có từ 15 – 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc mới được bố trí đến 03 cấp phó.

3.Phấn đấu đến 2025, số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đạt 30%

Ngày 04/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2015.

Đại học ngoài công lập
Đại học ngoài công lập

Theo đó, đối với giáo dục đại học, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đạt 28% và số sinh viên theo học đạt 18%; đến năm 2025 đạt tỷ lệ tương ứng là 30% và 22,5%. Đối với giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập đạt 35%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ 40%…

4. Quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần và chế độ, chính sách đối với công nhân công an…

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân
Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

– Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Nghị định nêu rõ sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng 1 bậc lương (trừ trường hợp thăng cấp bậc hàm cấp tướng).

Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ 1 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định ở trên còn được hưởng trợ cấp một lần gồm: – Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; – Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương trước khi nghỉ hưu.

5. Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 01/7/2019

           Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, có hiệu lực 15/7/2019.

Theo đó, Cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 7 của Thông tư này

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang , mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.
Cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2019

+  Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x hệ số lương hiện hưởng

+ Công thức tính mức phụ cấp:

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp từ 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp từ 01/7/2019 = (Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2019 (nếu có) + Mức phục cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2019 (nếu có) ) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ như quy định hiện hành.

+ Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Xem toàn văn hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND, người hoạt động không chuyên trách từ 01/7/2019

6. Quảng Nam ban hành danh mục 57 báo cáo định kỳ

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 09/2019/QĐ-UBND  Quy định Chế độ báo cáo định kỳ  , có hiệu lực cùng ngày 04.6/2019.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quy định 57 danh mục báo cáo định kỳ, gồm: 07 danh mục chế độ báo cáo định kỳ sửa đổi, bổ sung ; 50 danh mục chế độ báo cáo định kỳ, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xem Danh mục 57 báo cáo Tại đây

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *