Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022  để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi   công chức, viên chức, thi   thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Câu 1. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì  Cơ sở là?

a) xã, phường, thị trấn  và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã

b) cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

c) tổ chứccó sử dụng lao động

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì Thực hiện dân chủ ở cơ sở là

a) phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến phápvà pháp luật.

b) phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để Nhân dân được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

c) phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

d) phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đáp án A

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Câu 3. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì có bao nhiêu Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a) 5 nguyên tắc

b) 6 nguyên tắc

c) 7 nguyên tắc

d) 8 nguyên tắc

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì nội dung nào dưới đây là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở

a) Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

c) Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến phápvà pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

d) Tất cả nội dung trên

Đáp án D

Câu 5. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì Mọi công dân thực hiện dân chủ tại?

a) xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú

b) xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình thường trú

c) xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình tạm trú

d) tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì công dân có bao nhiêu quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

a) 4 quyền

b) 5 quyền

c) 6 quyền

d) 7 quyền

Đáp án A

Câu 7. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung Nhân dân bàn và quyết định

a) Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

b) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

c) Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

d) Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã

Đáp án D

Câu 8. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông tin về Đối tư­ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu  được công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có) trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày liên tục.

a) 03 ngày liên tục

b) 05 ngày liên tục

c) 07 ngày liên tục

d) 10 ngày liên tục

Đáp án A

Câu 9. Quyết định của cộng đồng dân cư về Nội dung  Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thông qua khi?

a) có từ 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

b) có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

c) có trên 60% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

d) có trên 70% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

Đáp án B

Câu 10. Quyết định của cộng đồng dân cư về   Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố có hiệu lực khi nào?

a) Có hiệu lực kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.

b) Có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận

c) Có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận

d) Có hiệu lực kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án A

Câu 11. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bãi bỏ hoặc đề nghị cộng đồng dân cư sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp đối với trường hợp   nào dưới đây?

a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội;

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng đồng dân cư theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án B

Câu 12. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,   Trường hợp cơ quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức đăng tải các thông tin quy định tại Điều 46 của Luật này trên trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ ít nhất là bao nhiêu ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu đăng tin hoặc gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

a) 07 ngày

b) 10 ngày

c) 15 ngày

d) 20 ngày

Đáp án D

Câu 13. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,    Những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định

a) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

b) Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định.

c) Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

d) Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đáp án D

Câu 14.  Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,  Những nội dung nào dưới đây là nội dung người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định

a) Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

b) Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp thấy cần tham khảo ý kiến;

c) Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

d)Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luậtvà quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Đáp án A

Câu 15. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quy định như thế nào trong Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022?

A.Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

B.Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

C.Đáp án A và B đúng

D. Đáp án A và B sai.

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 , gồm 115 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Dạ em xin bộ đề trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 ạ. Em xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *