Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

 Ngày 14/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

+ Năm 2019

– Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

– Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính.

Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

– Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021).

+ Năm 2020

– Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp;

– Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

+ Năm 2021

– Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân và kiện toàn tổ chức của hội đồng nhân dân, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

– Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

– Tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, bảo đảm  phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền về quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp. Trên cơ sở đó thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030.

Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

– UBND cấp tỉnh căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 653/2019/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  và các văn bản pháp luật có liên quan chỉ đạo, tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên trong khoản ngân sách nhà nước đã được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện săp xếp để chi các nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, vận động về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Kinh phí thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

– Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, sau khi đã sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên  ngân sách nhà nước được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, nếu gặp khó khăn thì UBND tỉnh có văn bản đề xuất gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định hỗ trợ cho các địa phương này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trung ương.

Sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ và giải quyết chế độ cho CBCC

Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách  đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các cơ quan, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện việc săp xếp.

+Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cụ thể, tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

+ UBND cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các nội dung sau đây:

– Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Sắp xếp cán bộ, công khi khi sáp nhập
Sắp xếp cán bộ, công khi khi sáp nhập

– Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

– Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng; xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

– Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định…

Tải toàn văn Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *