Mức chi cho cán bộ, công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính

Theo Quyết định 3148/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện  quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước vềthi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, thì từ ngày 01/9/2017 sẽ áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng:

– Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Tối đa 500.000 đồng/hồ sơ.

(Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính)

– Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị cấp huyện: Tối đa 400.000 đồng/hồ sơ.

– Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã: Tối đa 300.000 đồng/hồ sơ.

Cách thức xác định các hồ sơ phức tạp là: hồ sơ có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp phải giải trình hoặc đối với trường hợp thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn ra quyết định xử phạt vượt quả 7 ngày nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; hoặc hồ sơ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian không quá 30 ngày để xử lý (Thời hạn tối đa để ra quyết định xử phạt là 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *