Quảng Nam đã có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến cuối năm 2016)

Theo báo cáo số 14/BC-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017, thì đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn (204 xã) là 12,50 tiêu chí/xã (cả nước là 13,45 tiêu chí/xã), tăng 1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015 và tăng 9,89 tiêu chí/xã so với năm 2010; đã có 62 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, chia ra như sau:

– Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí): Có 62 xã, đạt 30,39% so tổng số xã (cả nước đạt 25,07%); trong đó, năm 2014: 10 xã; năm 2015: 43 xã và năm 2016: 9 xã;

– Nhóm 2 (từ 15 – 18 tiêu chí): Có 09 xã (chiếm 04,41%);

– Nhóm 3 (từ 10 – 14 tiêu chí): Có 68 xã (chiếm 33,33%);

– Nhóm 4 (từ 05 – 09 tiêu chí): Có 65 xã (chiếm 31,86%); trong đó, số xã dưới 8 tiêu chí: 45 xã (20,06%), giảm 16 xã so với năm 2015.

– Nhóm 5 (dưới 05 tiêu chí): Không có (Cuối năm 2015 còn 6 xã).

Bình quân tỉ lệ xã đạt chuẩn ở khu vực đồng bằng: 48,15% (52/108 xã); trong lúc đó khu vực miền núi chỉ đạt 10,42% (10/96 xã), các xã huyện miền núi cao chỉ đạt 6,25% (4/64 xã) và có 4 huyện miền núi chưa có xã đạt chuẩn NTM. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn ở các xã đồng bằng là 15,14 tiêu chí/xã, tăng 1,07 tiêu chí so với năm 2015; trong lúc đó bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của các xã miền núi là 9,54 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2015 (6 huyện miền núi cao đạt bình quân 8,50 tiêu chí/xã, tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2015).

Phương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *