Bị tai nạn lao động có được xem là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hỏi: Trường hợp người trong độ tuổi lao động bị bệnh Viêm quanh khớp vai phụ và suy nhược thn kinh  có được xem là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hay không?

Thế nào là người phụ thuộc

Theo Công văn Số: 3471/TCTTNCN ngày 04/8/2016 của Tổng Cục thuế về việc hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh thì: Tại điểm đ1, điểm e, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Người phụ thuộc gồm những ai?
Người phụ thuộc gồm những ai?

Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp người trong độ tuổi lao động bị bệnh Viêm quanh khớp vai phụ và suy nhược thn kinh nếu có xác nhận của cơ sở y tế là bệnh hiểm nghèo theo Danh mục bệnh hiểm nghèo hướng dẫn tại công văn s6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 Ngh định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì được coi là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, Cục thuế các tỉnh căn c vào xác nhận của cơ quan y tế có trách nhiệm thực hiện các thủ tục giảm trừ gia cảnh cho cá nhân.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *