Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 450 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được biên soạn theo danh mục kiến thức chung ban hành tại  Công văn số:1499 /SNV-TCCC ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế  Hướng dẫn triển khai việc tuyển dụng công chức năm 2020, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
+ Chế độ chính trị
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)
+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
+ Những quy định chung
+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân
3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
+ Những quy định chung
+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức
+ Tuyển dụng công chức
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
+ Những quy định chung
+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị
5. Cải cách hành chính
+ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
+ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
+ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
+ Những quy định chung
+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật
7. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021: 

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

a) Đảng cộng sản Việt Nam        b) Quốc hội

c) Chính phủ            d) Chủ tịch nước

Đáp án A

Câu 2. Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.

a) ít nhất một phần ba   b) ít nhất hai phần ba    c) ít nhất một phần hai

Đáp án B

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

b) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

c) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

d) Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 4. Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?

a) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

b) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản

c) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư

a)Đầu tư quốc tế trong công tác văn thư          b) Liên kết quốc tế trong công tác văn thư

c)Hợp tác quốc tế trong công tác văn thư      d)Tất cả đều đúng

Đáp án C

Câu 6 Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?

a) ký chứng thực nghị quyết.   b) ký ban hành c) ký thông qua

Đáp án A

Câu 7. Theo mục tiêu của Quyết định 3248/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 thì Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là?

a) tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

b) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu;

c) Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh

d) Tất cả nội dung trên

Đáp án A

Câu 8. Theo   Quyết định 3248/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 thì nhiệm vụ cải cách thể chế do cơ quan nào chủ trì?

a) Sở Nội vụ         b) Sở Tư pháp        c) Văn phòng UBND tỉnh    d) Sở Tài chính

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế , gồm 450 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *