Tài liệu ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021, với 1170 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021 được biên soạn theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2021 tỉnh Quảng Ninh, gồm các chuyên đề (phần văn bản của Trung ương):

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII (khóa XI chứ không phải XII);

3. Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (-Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng; – Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành trung ương quy định những điều đảng viên không được làm)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

4.   Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

5. Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

6. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và  Luật   sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

7. Luật phòng, chống tham nhũng 2018

8. Quy định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

9.  Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

10. Quyết định 217-QĐ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành  Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;

11. Quyết định 218/QĐ-TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

12. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

14. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

15. Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

16. Nghị quyết trung ương 4-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ,những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

17. Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

18. Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

19. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

20. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

21. Quy định số: 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành trung ương quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

22. Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

23. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

24. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

25. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

26. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 2019, sửa đổi một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 (Không có văn bản này, chắc đánh máy nhầm)

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Câu 1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 2. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân như thế nào?

a) trên 5,5%/năm    b) trên 6 %/năm    c) trên 6,5%/năm    d) trên 7%/năm

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:

a) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức

b) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

c) Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

d) Cả ba câu đều sai

Đáp án C

Câu 5 Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).   Cơ quan quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh      b)Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

c) Các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh      d)Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 6. Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

Đáp án c

Câu 7. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là?

a) một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

b) một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

c) một nội dung hết sức quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đáp án B

Câu 8 . Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì Nhà nước chăm lo, bảo đảm?

a) cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu

b) cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, cần thiết 

c) cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cần thiết

Đáp án A 

Câu 9. Nghị quyết trung ương 4-NQ/TW  đánh giá Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng như thế nào?

a) còn chưa cao, thậm chí có nơi mất sức chiến đấ

b) còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đ

c) còn yếu kém, thậm chí có nơi mất sức chiến đấ

Đáp án B

Câu 10. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Hạ bậc lương    d) Giáng chức

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh năm 2021, với 1170 câu trắc nghiệm có đáp án. (Lưu ý: Không có các văn bản sau: 13, 17,18, 21, 22).

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *