Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước năm 2024 tập trung vào các văn bản sau:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (phần Luật Tổ chức chính quyền địa phương);

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Tài liệu thi công chức tỉnh Bình Phước năm 2023
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 2024

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Nghị quyết số 76/ND-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước năm 2024

Câu 1. Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?

a) trên mười phần trăm

b) trên mười lăm phần trăm

c) trên hai mươi phần trăm

Đáp án A

Câu 2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?

a) quá một phần ba

b) quá nữa

c) quá hai phần ba

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

A. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Quy định về miễn nhiệm cán bộ, công chức
Quy định về miễn nhiệm cán bộ, công chức

Câu 4. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức vụ nào dưới đây không phải là chức vụ của cán bộ cấp xã?

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

c) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

d) Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án D

Câu 5. Cán bộ, công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP mà tái phạm  thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

Đáp án B

Câu 6 Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thủ đô của nước ta được viết hoa trong văn bản hành chính như thế nào?

A. Thủ đô Hà Nội

B. thủ đô Hà Nội

C. Thủ đô HÀ NỘI

D. thủ đô HÀ NỘI

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày Quốc khánh của nước ta được trình bày như thế nào mới đúng quy định?

A. Ngày Quốc khánh 2-9

B. ngày Quốc khánh 2-9

C. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9

D. ngày quốc khánh 2 tháng 9

Đáp án B

Câu 8. Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?

a) 10 quốc gia hàng đầu

b) 20 quốc gia hàng đầu

c) 30 quốc gia hàng đầu

d) 40 quốc gia hàng đầu

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?

A. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

B. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

C. Đánh giá công chức theo quy định.

D. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức.

 Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước năm 2024 gồm 1488 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. không tải được file tài liệu ôn thi công chức xã phường huyện Bù Đăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *