Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022 , gồm 677 câu.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức  tỉnh Quảng Bình năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theo Quyết định số 402/QĐ-UBND  ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo môn: Kiến thức chung, Tin học, Tiếng Anh và môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021, gồm các văn bản sau:

 1.  . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, gồm chương I, chương II, chương IX
 2.  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, gồm chương I, chương II
 3.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 4.  Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 (Luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020), gồm chương I, chương II và chương XIII
 5.  Luật Cán bộ, công chức năm 2008 
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
  Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022
  Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022
 7.  . Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư
 8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (chương I, chương II (mục 1, mục 2), chương III (mục 3).
 9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (gồm chương chương II mục 1,2, 3, 4, 5), chương II (mục 1, 2), chương IV (Điều 75).
 10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm chương I, chương II (mục 2), chương II (Điều 18)
 11. Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm chương V
 12. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
 13. Một số nội dung về kinh tế – xã hội  và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Dưới đây là một số câu trong Bộ tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022, gồm 677 câu.

Câu 1. Theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì  Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 3 . Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thi Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?

a) Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá ba Phó Chủ tịch

b) Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch

c) Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá một Phó Chủ tịch

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Câu 5. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới bao nhiêu tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu?

a) Dưới 18 tháng

b) Dưới 24 tháng

c) Dưới 36 tháng

Đáp án A

Câu 6. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định.

D.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật  của cơ quan trung ương Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với trường hợp nào dưới đây?

a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật có quy định trách nhiệm pháp lý; Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

b) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; Quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn.

c) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Đáp án C

Câu 8.  Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?

a) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

b) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

c) quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực và phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Đáp án B

Câu 9. Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?

a) có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

b) có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

c) có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

Đáp án A

Câu 10. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

a) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Chấp hành sự phản công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Đáp án A

 • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Quảng Bình năm 2022, gồm 677 câu (Lưu ý: Không có Một số nội dung về kinh tế – xã hội  và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *