Tài liệu thi khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022 , gồm 1315 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng tình Nghệ An năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theoThông báo ngày 04/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức khối Đảng tỉnh Nghệ An 2022 đăng trên website của tỉnh ủy Nghệ An, gồm các văn bản sau:

 1. Hiến pháp 2013.
 2. Luật Tổ chức Quốc hội 2014.
 3. Luật Tổ chức Chính phủ 2015.
 4. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.
  Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Nghệ An
  Tài liệu thi khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2022
 6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI
 7. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.
 8. Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.
 9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 10. Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 11. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 12. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

          13. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022 , gồm 1315 câu.

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Quốc hội thực hiện quyền  nào dưới đây?

a) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với hoạt động của Nhà nước.

b) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

c) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đáp án C

Câu 3. Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?

a. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 6.

b. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 6.

c. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 5.

d. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 5.

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở huyện là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

d) Là Ủy ban nhân dân huyện.

Đáp án A

Câu 5. Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

A, 07 đảng viên chính thức. B. 09 đảng viên chính thức trở lên.

B. 11 đảng viên chính thức. D. 13 đảng viên chính thức.

Đáp án B

Câu 6. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 7. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì  Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp nào xem xét, quyết định

a) cấp uỷ trực thuộc Trung ương

b) cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương

c) cấp ủy cấp huyện

d) Ban Bí thư

Đáp án A

Câu 8. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp cấp nào trở lên?

a) có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

b) có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

c) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

d) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Đáp án A

Câu 9. Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?

A. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ công chức.

B. Ban hành quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

C. Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ.

D. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ,công chức.

Đáp án B

Câu 10.  Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?

A. Có.

B. Không.

C. Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

D. Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.

Đáp án B

Câu 11. Thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trái với nghị quyết của mình, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?

a) Hội đồng nhân dân

b) Thường trực Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

d) Ủy ban nhân dân

Đáp án A

Câu  12. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm   b) 04 quan điểm   c) 05 quan điểm   d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 13. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX diễn ra từ ngày?

a) 16/10/2020 đến ngày 18/10/2020   b) 17/10/2020 đến ngày 19/10/2020

c) 18/10/2020 đến ngày 20/10/2020   d) 19/10/2020 đến ngày 21/10/2020

Đáp án A

Câu 14. Theo Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII thì Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt?

a) 7,10%   b) 7,20%   c) 7,30%   d) 7,40%

Đáp án B

Câu 15. Theo Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII thì GRDP bình quân đầu người tăng bao nhiêu lần so với đầu nhiệm kỳ?

a) 1,5 lần    b) 1,6 lần  c) 1,7 lần  d) 1,8 lần

Đáp án A

 • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022 , gồm 1363 câu.  

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *