Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng tỉnh Bà rịa Vũng Tàu 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đề cương ôn tập của Hội đồng thi nâng ngạch, gồm các văn bản sau.

TTTên văn bảnNội dung trọng tâm ôn tập
I.  Văn bản của Đảng
1Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Toàn bộ nội dung
2Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  Cộng sản Việt NamToàn bộ nội dung
3Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Toàn bộ nội dung
4Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmToàn bộ nội dung
5Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngToàn bộ nội dung
6Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Toàn bộ nội dung
II.  Văn bản của Nhà nước
1Hiến pháp 2013 Toàn bộ nội dung
2Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương  do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 16/12/2019Toàn bộ nội dung
3Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Cán bộ, công chức  do Văn phòng Quốc hội  ngày 16/12/2019Toàn bộ nội dung
     4Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 15/7/2020 Toàn bộ nội dung
5Luật phòng chống tham nhũng 2018, sửa đổi năm 2020– Toàn bộ nội dung
6Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018  của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ– Toàn bộ nội dung

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bà rịa Vũng Tàu 2022
Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bà rịa Vũng Tàu 2022

Câu 1. Theo Điều lệ Đảng thì Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?

a) có hơn một phần ba số thành viên trong cơ quan đó tán thành

b) có một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

c) có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

Đáp án C

Câu  2. . Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

a) Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

c) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

Đáp án B

Câu 3. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, văn bản của Đảng có mấy hình thức sao?

a) 01 hình thức

b) 02 hình thức

c) 03 hình thức

d) 04 hình thức

Đáp án B

Câu 4. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, phần tóm tắt ngắn gọn, chính xác chủ đề của nội dung văn bản gọi là gì?

a) Tên loại văn bản

b) Tiêu đề văn bản

c) Văn bản tóm tắt

d) Trích yếu nội dung văn bản

Đáp án  D

Câu 5. Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?

a) ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

b) ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

c) ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Đáp án B

Câu 6.  Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án D

Câu  7. Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch

b) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch

c) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch

Đáp án B

Câu 8. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong các trường hợp nào? (luật mới)

a) Để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành;

c) Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 9. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì Xung đột lợi ích là?

a) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

b) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

c) tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Đáp án A

Câu 10. Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm 1011 câu (Lưu ý: Thiếu mục 3,4,5 của văn bản Đảng)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *