Tài liệu thi viên chức huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022, theo Công văn số 16/CV-HĐTD ngày 24/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Yên Sơn năm 2021, gồm các nội dung sau:

I.Quy định của pháp luật về viên chức – Tài liệu ôn tập chung cho các thí sinh dự thi

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
 3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 4. Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quangtuyen
  Tài liệu thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang năm 2022
  Tài liệu thi viên chức huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022

II. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực  theo từng lĩnh vực có thí sinh dự thi

1. Lĩnh vực giáo dục (gồm các vị trí việc làm giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở)

 1. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
 2. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT  ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
 3. Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể) ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (mục II, mục III)

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  (các vị trí việc làm: Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III; khuyến nông viên hạng III, Kỹ sư viên hạng III; phụ trách khuyến nông, trồng trọt, lâm sinh hạng III; chuyên quản dự án bảo vệ  thực vật hạng III;  kỹ sư phụ trách thủ lợi hạng III; phụ trách các hợp phần hỗ trợ nông, lâm nghiệp tại các dự án tái định cư hạng III; kiểm dịch động vật, chuẩn đoán, phòng, chống dịch bệnh động vật; kỹ thuật dịch vụ giống cây ăn quả)

 1. Luật trồng trọt 2018
 2. Luật Lâm nghiệp 2017
 3. Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông
 4. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 5. Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

3 Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch (nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ)

 1. Luật Du lịch 2017
 2. Luật Thể dục, thể thao năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, THể thao năm 2018
 3. Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 4. Quyết định 1755/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

4. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình (vị trí việc làm: Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, âm thanh, ánh sáng hạng IV)

 1. Thông tư 46/2017/TT-BTTTT  quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
 2. Thông tư 05/2018/TT-BNV  quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
 3. Thông tư liên tịch 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 1. Luật Đất đai 2013
 2. Luật Đo đạc và Bản đồ 2018
 3. Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
 4. Nghị định 27/2019/NĐ-CP  của CHính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022:

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 3. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 4. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 5. Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức

b) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

c) Viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý

Đáp án C

Câu 6.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 7.  Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án C

Câu 8. Theo quy tắc ứng xử chung thì cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học không sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi nào dưới đây?

a) phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục

b) phát tán, tuyên truyền những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục

c) phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục

Đáp án A

Câu 9. Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn nào?

a) giai đoạn giáo dục ban đầu (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

b) giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

c) giai đoạn giáo dục bắt buộc (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Lĩnh vực giáo dục (gồm các vị trí việc làm giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở), gồm 539 câu.

Lưu ý: Quy định của pháp luật về viên chức – Tài liệu ôn tập chung cho các thí sinh dự thi (thiếu văn bản Tuyên Quang)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *