loading...
Trang chủ / Search Results for: chống lãng phí (page 5)

Search Results for: chống lãng phí

Những chính sách có hiệu lực và hết hiệu lực trong tháng 11/2015

PHẦN I: VĂN BẢN BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1.     Tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân Ngày 09/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2015/NĐ-CP về Phòng không nhân dân. Theo đó, tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân được quy định …

Read More »

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 20, từ ngày 11/5-17/5/2015

Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến 1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị. 2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. …

Read More »

 Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 17, từ ngày 20/4-26/4/2015: Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, …

Read More »

Công điện 229/CĐ-TTg năm 2015 tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các Ban, Bộ, ngành, chính quyền các cấp đã chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong việc …

Read More »

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực 20/5/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định quy định …

Read More »

Thông tư 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực 14/8/2013)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, …

Read More »

Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành (có hiệu lực 15/8/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày …

Read More »

Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước (có hiệu lực 15/8/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính …

Read More »

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (có hiệu lực 01/7/2013)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm …

Read More »