loading...
Trang chủ / Search Results for: chống lãng phí

Search Results for: chống lãng phí

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Công khai minh bạch để hạn chế tham nhũng

Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Số/Ký hiệu 217/QĐ-TTg Ngày ban hành 13/02/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về việc ban hành Chương …

Read More »

Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Số/Ký hiệu 398/QĐ-TTg Ngày ban hành 31/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định 253/QĐ-TTg năm 2016 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về Kế …

Read More »

Nghị định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Số/Ký hiệu 58/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 16/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/08/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong …

Read More »

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số/Ký hiệu 84/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 08/09/2014 Ngày có hiệu lực 01/11/2014 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị định 84/2006/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ( Đang có hiệu lực)

CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 84/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH …

Read More »

Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội số 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành …

Read More »

Đẩy mạnh tuyên truyền Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 65/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, trangtinphapluat.com …

Read More »