Tổng hợp mẫu biên bản trong cưỡng chế thu hồi đất

Trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất thì có những loại biên bản nào cần phải lập và biểu mẫu biên bản trong cưỡng chế thu hồi đất được quy định như thế nào? Cơ quan nào lập biên bản?

3 loại biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Biên bản giao quyết định cưỡng chế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013 thì biên bản đầu tiên trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản giao quyết định cưỡng chế do Ủy ban nhân dân cấp xã lập trong trường  hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế.

Mấu biên bản cưỡng chế thu hồi đất
Mấu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Theo điểm d khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai 2024 thì: Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Biên bản ghi nhận sự chấp hành

Theo khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013; Theo điểm b khoản 4 Điều 89 Luật Đất đai 2024 thì: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Như vậy, biên bản thứ 2 trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản ghi nhận sự chấp hành của người bị cưỡng chế. Cơ quan lập biên bản là Ban Cưỡng chế thu hồi đất.

(Hướng dẫn cách ghi biên bản chuẩn nhất)

Biên bản kiểm kê tài sản

Theo điểm c khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013 và điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đất đai 2024 thì trường hợp đã vận động mà người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

(Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản

Như vậy, 01 biên bản nữa trong cưỡng chế thu hồi đất là biên bản kiểm kê tài sản khi người bị cưỡng chế không nhận.

Tóm lại, theo Luật Đất đai 2013 thì việc cưỡng chế thu hồi đất có 03 biên bản cứng, đó là: Biên bản giao quyết định cưỡng chế, Biên bản ghi nhận sự tự nguyện, Biên bản kiểm kê tài sản khi người bị cưỡng chế không nhận tài sản.

(Hướng dẫn Cưỡng chế khi tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính thay đổi tên gọi)

Tuy nhiên, thực tế cưỡng chế thu hồi đất sẽ phát sinh thêm biên bản ghi nhận diễn biến quá trình cưỡng chế từ lúc công bố quyết định cưỡng chế đến lúc thực hiện xong việc cưỡng chế.

Mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Luật Đất đai và Nghị định 43/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 chỉ đề cập đến việc lập biên bản, bàn giao tài sản cưỡng chế chứ không có đề cập cũng như hướng dẫn mẫu các loại biên bản cưỡng chế thu hồi đất nêu trên nên các cơ quan thực hiện cưỡng chế còn lúng túng trong việc lập biên bản.

Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì chỉ có mẫu biên bản cuộc họp, hội nghị, hội thảo, không có mẫu biên bản dùng cho cưỡng chế, do đó cố một số cơ quan thực hiện cưỡng chế đã vận dụng mẫu biên bản này để sử dụng cho quá trình cưỡng chế thu hồi đất.

Cưỡng chế thu hồi đất
Thu hồi đất

Cũng có một số cơ quan vận dụng mẫu số 6  biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính để ghi diễn biễn quá trình cưỡng chế.

Trên cơ sở vận dụng biểu mẫu Nghị định 97/2017/NĐ-CP và biểu mẫu của Thông tư 01/2011/TT-BNV, Trangtinphapluat.com thiết kế các biểu mẫu trong cưỡng chế thu hồi đất để bạn đọc tham khảo, áp dụng

(Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

TẢI MẪU BIÊN BẢN CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

1. Mẫu biên bản giao quyết định cưỡng chế trong trường hợp người bị cưỡng chế không nhận hoặc vắng mặt

ỦY BAN NHÂN DÂN

CẤP XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…./BB-KNQĐ 

 BIÊN BẢN

Về việc <cá nhân/tổ chức>   không nhận quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Hôm nay, ngày…./…./…….., tại ………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

 1. Người giao quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

Họ và tên: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………….

 1. Với sự chứng kiến của:

Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Với sự chứng kiến của:

Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản về việc <ông (bà)/tổ chức>   có tên sau đây   không nhận quyết định cưỡng chế thu hồi đất

<Họ và tên>: …………………………………………. Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp:… …………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………

là <cá nhân/tổ chức>   có tên trong Quyết định thu hôi đất số…./QĐ-UBND ngày…./…./…….. của UBND huyện….để chấp hành, nhưng ông (bà) không nhận quyết định cưỡng chế.

Lý do không nhận quyết định cưỡng chế: Có mặt tại nơi giao nhận quyết định nhưng cố tình không nhận hoặc không có mặt khi giao nhận quyết định.

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành…. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) là người có tên trong quyết định cưỡng chế thu hồi đất 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

2. Mẫu Biên bản ghi nhận sự chấp hành

UBND HUYỆN…

BAN CƯỠNG CHẾ

 THU HỒI ĐẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…./BB-BBC 

 BIÊN BẢN

Ghi nhận sự chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Hôm nay, ngày…./…./…….., tại ………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

 1. Họ và tên: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………….

2.Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của:

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản ghi nhận sự chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của:

<Họ và tên>: …………………………………………. Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp:… …………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………

là <cá nhân/tổ chức>   có tên trong Quyết định thu hôi đất số…./QĐ-UBND ngày…./…./…….. của UBND huyện.

Ông/bà….tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản này.

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành…. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) là người có tên trong quyết định cưỡng chế thu hồi đất 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký tên,   họ và tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên

NGƯỜI CHỨNG KIẾNTHÀNH VIÊN BAN CƯỠNG CHẾ

 

3. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trong trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản cưỡng chế

UBND HUYỆN…

BAN CƯỠNG CHẾ

 THU HỒI ĐẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…./BB-BBC 

 BIÊN BẢN

Kiểm kê tài sản của người bị cưỡng chế

Hôm nay, ngày…./…./…….., tại ………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

 1. Họ và tên: ………………………………………………. Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………….

2.Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của:

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên: ……………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên kiểm kê tài sản để thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với:

<Họ và tên>: …………………………………………. Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp:… …………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………

là <cá nhân/tổ chức>   có tên trong Quyết định thu hôi đất số…./QĐ-UBND ngày…./…./…….. của UBND huyện.

Tài sản bao gồm

SttTên tài sảnSố lượngTình trạngGhi chú

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành 3 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) là người có tên trong quyết định cưỡng chế thu hồi đất 01 bản, 01 bản giao cho UBND xã nơi bảo quản tài sản, 01 bản lưu hồ sơ.

NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ
(Ký tên,   họ và tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên

NGƯỜI CHỨNG KIẾNTHÀNH VIÊN BAN CƯỠNG CHẾ

 

UBND CẤP Xà

 4. Mẫu biên bản ghi nhận quá trình cưỡng chế quyết địnhthu hồi đất

UBND HUYỆN…

BAN CƯỠNG CHẾ

THU HỒI ĐẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…./BB-CC 

 BIÊN BẢN

Thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số    /QĐ-UBND ngày…tháng  năm   của UBND huyện.

Hôm nay, ngày…./…./…….., tại………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

 1. Ban cưỡng chế:
 2. a) Họ và tên:…………………………………………… Chức vụ:… ……………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

 1. b) Họ và tên: ………………………………………….. Chức vụ:… ……………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Cơ quan phối hợp
 2. a) Họ và tên:…………………………………………… Chức vụ:… ……………………………..

Cơ quan:… ……………………………………………………………………………………………….

 1. b) Họ và tên: ………………………………………….. Chức vụ:… ……………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Với sự chứng kiến của:
 2. a) Họ và tên………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

 1. b) Họ và tên……………………………………….. Chức vụ:… ……………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành cưỡng chế quyết định thu hồi đất đối với ông/bà có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: ……………………………………… Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………

 1. Biện pháp cưỡng chế: Phá dỡ công trình, cây cối trên đất, di chuyển toàn bộ tài sản không thuộc diện cưỡng chế ra khỏi khu vực cưỡng chế.
 2. Kết quả thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

………………………………………………………………………………………………………………… :

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Việc cưỡng chế quyết định thu hồi  đất kết thúc hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./……..

Biên bản này gồm…. tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)  …. là cá nhân bị cưỡng chế 01 bản, 01 bản lưu tại Ban Cưỡng chế.

<Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký>

Lý do ông (bà)(11) ……………………………………. không ký biên bản(12):… ……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

CÁ NHÂN
BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
PHỐI HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CHỦ TRÌ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *