Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào cho đúng?

Bạn đọc có địa chỉ mail hauhuynh đề nghị trangtinphapluat.com giải đáp về việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người vi phạm qua đường bưu điện, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.

*Hỏi: Quyết định xử phạt đã gửi lần thứ 3 nhưng người vi phạm không nhận, thì có cần  làm thêm bước niêm yết tại UBND xã như theo điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hay chọn 1 trong 2 hoặc là gửi 3 lần hoặc là niêm yết. Nếu niêm yết thì Quyết định xử phạt có cần làm thông báo niêm yết, hay biên bản niêm yết gì không. Nhờ trangtinphapluat hướng dẫn cho mình.

Quy định về thời hạn gửi quyết định khắc phục hậu quả
Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào cho đúng?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Có 2 hình thức gửi quyết định xử phạt

Theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành được thực hiện như sau:

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.”

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 thì có 02 hình thức gửi quyết định xử phạt, đó là giao trực tiếp  hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Bên cạnh 2 hình thức trên thì theo khoản 7 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, còn quy định hình thức gửi bằng phương thức điện tử, cụ thể: Biên bản vi phạm hành chính được lập, gửi bằng phương thức điện tử theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, phù hợp với tính chất của từng lĩnh vực.

Gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm

Việc gửi qua đường bưu điện quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính như sau:

“Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.”

Theo quy định trên thì sau 03 lần gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm mà quyết định xử phạt bị trả lại; quyết định đã được niêm yết . Việc niêm yết có thể thực hiện đồng thời với việc gửi qua bưu điện hoặc sau khi gửi bưu điện, việc niêm yết không thay thế hình thức gửi bưu điện, bởi vì Điều 70 nêu rõ có 02 hình thức gửi quyết định đó là gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Do đó, việc niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt khi đã gửi 3 lần qua bưu điện mà người vi phạm cố tình không nhận là nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch cũng như đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của người vi phạm (có thể bưu điện tìm không ra địa chỉ, hoặc ghi sai địa chỉ hoặc cũng có thể người vi phạm đã chuyển chỗ ở, chuyển trụ sở làm việc).

Trường hợp gửi qua bưu điện 3 lần bằng hình thức đảm bảo mà bị trả lại, nếu cơ quan có thẩm quyền không niêm yết thì cũng có thể bằng hình thức khác để chứng minh cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận thì không cần phải niêm yết quyết định tại nơi cư trú, nơi đóng trụ sở của cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trên đây là trả lời của trangtinphapluat.com liên quan đến việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua đường bưu điện cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *