Thẩm quyền xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai của Chủ tịch xã

Một bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết việc quy định áp dụng tăng 2 lần mức phạt đối với khu vực đô thị trong một số hành vi quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai có ảnh hưởng đến thẩm quyền của người ban hành quyết định xử phạt hay không?

Ví dụ: Khung phạt của hành vi vi phạm là từ 3 đến 5 triệu đồng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng ở khu vực đô thị thì Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định tăng 2 lần. Vậy trường hợp này thẩm quyền xử phạt thuộc cấp nào? Chủ tịch UBND cấp xã có được xử phạt hay không?vì sai?.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

– Nghị định 91/2019/NĐ-CP tại Khoản 1 Điều 38 quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã như sau:  Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;  Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;  Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Như vậy, mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch UBND cấp xã là 5 triệu đồng không kể ở nông thôn hay đô thị.

– Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như sau:

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

Trong trường hợp phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong khu vực nội thành thuộc các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 23 của Luật này, thì các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính do Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quy định áp dụng trong nội thành.

+Thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Như vậy, theo nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt của Luật XLVPHC và quy định của Nghị định 91 thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được phạt tối đa 5 triệu đồng, do đó các hành vi mà Nghị định 91 quy định có mức phạt tăng 2 lần đối với khu vực đô thị mà khung tối đa vượt quá 5 triệu đồng thì Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền xử phạt mà phải chuyển cho Chủ tịch UBND cấp huyện để xử phạt theo thẩm quyền.

Từ quy định trên thì ví dụ bạn nêu ra là khung phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, nếu ở khu vực đô thị thì sẽ tương ứng 6 đến 10 triệu đồng, mức tối đa ở đây là 10 triệu đồng nên không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã mà thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

2. Lưu ý khi xác định thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND cấp xã

Trong quá trình tham mưu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai các bạn cần hết sức lưu ý đối với một số hành vi vi phạm ở nông thôn thuộc thảm quyền xử phạt tiền của Chủ tịch UBND cấp xã  nhưng có một số biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nên sau khi lập biên bản vi phạm hành chính cần chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND cấp huyện để xử phạt theo thẩm quyền.

(Điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai)

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Xử phạt hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng

Ví dụ: Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn  với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta, thì bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; bị  áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được…

Trường hợp trên thì mức phạt tiền tối đa là 3 triệu đồng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng biện pháp khắc phục hậu quả thì Chủ tịch xã chỉ có quyền áp dụng buộc khôi phục tình trạng ban đầu, các biện pháp khác như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thì không có thẩm quyền nên sau khi lập biên bản vi phạm hành chính thì chuyển toàn bộ hồ sơ để Chủ tịch UBND cấp huyện xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Bị kỷ luật nếu xử phạt không đầy đủ

Theo Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực 31/3/2020 thì từ ngày 01/7/2020, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính sẽ bị xem xét kỷ luật.

Theo khoản 4, 5 Điều 22 Nghị định 19/2020/NĐ-CP thì Các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm:

+ Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật.

+ Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.

(6 hình thức kỷ luật CBCCVC vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính từ 01/7/2020)

Căn cứ vào Nghị định 19/2020/NĐ-CP nếu trường hợp trên Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt tiền và áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu, không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thì đã vi phạm khoản 4, 5 điều 22. Vi phạm này sẽ bị xem xét áp dụng hình thức khiển trách, cảnh cáo theo quy định tại các điều 23, 24 Nghị đinh 19.

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com liên quan đến việc xác định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã ở khu vực đô thị trong lĩnh vực đất đai và một số lưu ý khi xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *