Thời hạn chuyển biên bản vi phạm hành chính để xử phạt là bao lâu?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 thì: “…trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa”.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về cách tính thời gian “24 giờ kể từ khi lập biên bản” (chỉ bao gồm giờ hành chính hay tính thời gian 24 giờ liên tục cả giờ hành chính và ngoài giờ hành chính); cách tính trong trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính (thời gian 24 giờ được tính từ thời điểm nào trong trường hợp biên bản được lập vào ngày nghỉ? Ví dụ: Lập biên bản vào thứ 7)… nên tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau và khó khăn cho địa phương trong quá trình áp dụng. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn, giải thích cụ thể đối với nội dung này (UBND tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?
Thời hạn chuyển biên bản vi phạm hành chính để xử phạt là bao lâu

Trả lời:

Khoản 1 Điều 8 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc”.

Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng không có quy định về xác định thời hạn trong ngày nghỉ, ngày lễ đối với thời hạn được tính theo giờ.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tư pháp cho rằng: Tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn chuyển biên bản vi phạm hành chính là “24 giờ kể từ khi lập biên bản”, không có quy định cụ thể theo ngày, giờ làm việc. Do đó, thời hạn này được hiểu là 24 giờ liên tục. Đây là thời hạn dành cho người có thẩm quyền đã lập biên bản vi phạm hành chính phải chuyển biên bản đi.

Bên cạnh đó, Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có quy định cụ thể về thời hạn lập biên bản. Vì vậy, người có thẩm quyền lập biên bản nên lưu ý thời gian này để tổng hợp tài liệu, hồ sơ và chuyển biên bản trong thời gian quy định.

Rubi

Trích từ tài liệu Tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *