Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ năm 2020, gồm 500 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ năm 2020 được biên soạn theo giới hạn ôn tập của tỉnh Phú Thọ, tập trung vào các chuyên đề sau:

1.Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

2.Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

3.Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ 2020
Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ 2020

4.Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

5.Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

6.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

9. Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ.

Dưới đây là một số câu trọng bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi  công chức tỉnh Phú Thọ năm  2020: 

Câu 1. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

c). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đáp án D

Câu 2. Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.

a) ít nhất một phần ba  b) ít nhất hai phần ba  c) ít nhất một phần hai

Đáp án B

Câu 3. Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?

a) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ hai tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

b) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

c) Viết hoa chữ cái của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

Đáp án B

Câu 4.  Đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu mà giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật

c) Đáp án khác

đáp án A

Câu 5. Một trong những tiêu chí bắt buộc  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được  thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

b) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 50% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ năm 2020, gồm 500 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *