Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính ngày 28/11/2022 về việc tuyển dụng công chức kho bạc nhà nước năm 2022 tập trung vào các văn bản sau:

I. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước gồm:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2.Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

4. Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022

II. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống kho bạc nhà nước, gồm

1.Quyết định  Số  26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3. Quyết định 4526/QĐ-KBNN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Kho bạc Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Dướ đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2022

Câu 1.  Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nhờ người khác bỏ phiếu kín.

C. Phổ thông, trưng cầu dân ý và bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông, bình đẳng và đại diện cử tri.

Đáp án A

Câu 2.  Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

A. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

B. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

C. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

D. Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Đáp án B

Câu 3. Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 4. Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trình  Chính phủ nội dung nào dưới đây? (Mới theo NĐ 101/2020)

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc bộ;

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức thuộc tổng cục gồm: vụ và tổ chức tương đương cục và tổ chức tương đương

d) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý

Đáp án D

Câu 5. Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. 

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 6. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

c). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đáp án D

 Câu 7. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

 Câu 8. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?

a) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

b) người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đáp án C

Câu 9. Theo Quyết định 1618/BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính thì Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh?

a) có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

a) có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật,

c) có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của Nhà nư

d) có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 10. Kho bạc Nhà nước có Tổng Giám đốc và không quá bao nhiêu Phó Tổng Giám đốc?

a) 01 Phó Tổng Giám đốc

b) không quá 02 Phó Tổng Giám đốc

c) không quá 03 Phó Tổng Giám đốc

d) không quá 04 Phó Tổng Giám đốc

Đáp án C

Câu 11. Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   là?

a) đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật

b) tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật

c) đơn vị hành chính trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật

c) đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2022   gồm 790 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. tôi muốn bộ tài liệu ktc kho bạc có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *