Tài liệu ôn thi công chức kho bạc Nhà nước năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2024 theo Quyết định 262/QĐ-BTC  ngày 19/02/2024 của Bộ Tài chính ban hành  kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 của Kho bạc Nhà nước, gồm các văn bản sau:

I. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước gồm:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2.Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13

4. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

5. Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Tài liệu ôn thi công chức kho bạc Nhà nước năm 2024
Tài liệu ôn thi công chức kho bạc Nhà nước năm 2024

II. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

III. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống kho bạc nhà nước, gồm

1.Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Quyết định   của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3. Quyết định  của Kho bạc Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dướ đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2024

Câu 1. Theo hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Công dân từ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

b) Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

c) Công dân từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Đáp án B

Câu 2. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

a) 17    b) 18   c) 19    d) 20

Đáp án B

Câu 3. Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật như thế nào?

a) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến phápvà pháp luật

b) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật

c) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến pháp

d) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản không phù hợp Hiến pháp và pháp luật

Đáp án A

Câu 4. Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

c) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 5. Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

c) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

d) Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

Đáp án D

Câu 6 Theo Luật cán bộ, công chức  , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?

A. Loại A                     B. Loại B                   C. Loại C                      D. Loại D

Đáp án B

 Câu 7. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?

a) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

b) người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đáp án C

Câu 8. Thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến?

a) Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

c) Cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức

Đáp ánB

Câu 9. Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

Đáp án A

Câu 10. Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổ chức làm việc theo chế độ?

a) chuyên viên.

b) thủ trưởng

c) tập thể

d) thủ trưởng kết hợp tập thể

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2024   gồm 862 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Add cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm về Nghị định 30 công tác văn thư ạ. Em cảm ơn add nhiều thật nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *