Quảng Nam bỏ quy định tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với lãnh đạo

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 2909 /UBND-NC Về việc tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, để giải quyết vướng mắc của các địa phương về độ tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, UBND tỉnh đã có Công văn số 2631/UBND-NC ngày 14/5/2020 xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Ngày 27/5/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 2663/BNV-CCVC trả lời và hướng dẫn tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với công chức lãnh đạo, quản lý; Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh, theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1129/TTr-SNV ngày 28/5/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam bỏ quy định giới hạn tuổi bổ nhiệm lần đầu

Đối với nhân sự bổ nhiệm lần đầu các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương phải đảm bảo đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm. Không áp dụng điều kiện tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ) được quy định khoản 5, Điều 6 tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

( Xem Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Trước đây, theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thì điều kiện bổ nhiệm lần đầu đối với công chức như sau: Công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước được đề nghị bổ nhiệm lần đầu vào vị trí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm. Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Tải Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *