Quảng Nam: Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Hướng dẫn 1125/HD-SNV Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quy trình đối với thi tuyển viên chức thực hiện như sau:
1. Bước 1: 
Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức rà soát, tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.
2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền quản lý, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt.
3. Bước 3: Thông báo công khai chỉ tiêu,vị trí việc làm và chuyên ngành cần tuyển.

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 01 lần; niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trên Trang thông tin điện tử của của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và các Trang thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc.
4. Bước 4: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.
Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, phí dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặc cơ quan, đơn vị được phân công tiếp nhận.

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp, lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đầy đủ theo nguyên tắc không hạn chế về số lượng người đăng ký dự tuyển.
5. Bước 5: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Ban Giám sát và thông báo danh sách những thí sinh tham dự kỳ thi.
Phòng, ban tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan đơn vị tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức theo quy định; tham mưu tổng hợp, trình người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển.
6. Bước 6: Phát hành tài liệu ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi Nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển do Hội đồng phát hành gồm những nội dung theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
7. Bước 7: Tổ chức hướng dẫn ôn tập
Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện việc hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển.
Thời gian, địa điểm hình thức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham dự kỳ thi
tuyển viên chức do Hội đồng tuyển dụng thông báo.

(Tải tài liệu ôn tập thi kiến thức chung viên chức Giáo dục, Y tế, đơn vị sự nghiệp công lập)
8. Bước 8: Tổ chức thi.
– Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Điều này.
Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi
30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự
tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định tại Điều này.
Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không
có phần thi tin học
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.
Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết): 100 điểm.
Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.”
9. Bước 9: Chấm thi và thông báo kết quả thi.
Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức chấm thi ngay sau ngày thi cuối cùng của kỳ thi.
Sau khi tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức về kết quả kỳ thi; thông báo và niêm yết kết quả thi tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
10. Bước 10: Tổ chức chấm phúc khảo.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai kết quả thi vòng 2, nếu thí sinh có thắc mắc về kết quả kỳ thi tuyển của mình, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo theo quy định.
11. Bước 11: Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng tuyển
viên chức và thông báo kết quả trúng tuyển Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức có
trách nhiệm gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới thí sinh dự tuyển bằng văn bản theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký; đồng thời công bố kết quả trúng tuyển trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
Sau khi trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thẩm định lại thủ tục, hồ sơ và ban hành quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức  theo thẩm quyền, hướng dẫn ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định.

Tải toàn văn Hướng dẫn 1125/HD-SNV Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *