1.587 thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Quảng Nam 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định 3180/QĐ-UBND này 13/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

(Quảng Nam tổ chức thi công chức hành chính ngày 15/12/2020)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 3180/QĐ-UBNDQuảng Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi
tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;Luật sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 2326/TTr-SNV ngày 12/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 1.587 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Quảng Nam năm 2020.
(có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức (tại Điều 1 Quyết định này) để thí sinh được biết và tổ chức kỳ thi tuyển theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy và theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

LÊ TRÍ THANH

Tải Danh sách thí sinh dự thi tại đây

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức 2020

Trangtinphapluat.com sẽ sớm cập nhật chi tiết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 lên website, các bạn theo dõi để biết tỉ lệ chọi của từng vị trí, nhóm ngành.

Trước đó, vào ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch 1415 /KH-UBND Tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, theo đó Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2020 là 340 chỉ tiêu, trong đó: 305 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch chuyên viên; 35 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch kiểm lâm viên trung cấp.

Như vậy, tỉ lệ chọi trung bình cho mỗi vị trí dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 là 1:4,67.

(Tải tài liệu ôn thi kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020 tại đây)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Sao danh sách này tại k đc nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *