Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính Quảng Nam 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với 422 câu theo Thông báo 706 /TB-SNV ngày 31/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Về việc đăng tải danh mụctài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, cụ thể:

– Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

+ Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị;

+ Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

– Hiến pháp 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

– Luật Cán bộ, công chức 2008 (chương I đến chương IV)

– Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ.

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối khối Nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020.

Câu 1. Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?

a) mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng

b) mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

c) mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đáp án C

Câu 2. Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?

a) Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992

b) Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1960, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992

c) Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1985 và Hiến pháp năm 1992

Đáp án A

Câu 3. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 4. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 5. HĐND tỉnh Ban hành băn hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Quyết định     b) Nghị quyết     c) Chỉ thị

Đáp án B

Câu 6. Đảng lãnh đạo bằng?

a) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn

b) Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

c) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách; Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

d) Cả a và b

Đáp án D

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính tỉnh Quảng Nam 2020  với 422 câu )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *