Cấp huyện được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp nào

Theo quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì một trong những trường hợp mà HĐND và UBND cấp huyện được ban hành VBQPPL là để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao (Luật trong trường  hợp này là Luật chuyên ngành). Qua rà soát, hầu hết các luật hiện nay không có quy định giao cho UBND cấp huyện ban hành VBQPPL để thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương có giao cho HĐND và UBND quyết định các biện pháp để thực hiện phát triển một số lĩnh vực kinh tế – xã hội. Để thực hiện trách nhiệm này, trên thực tế HĐND và UBND cấp huyện phải ban hành một số văn bản có chứa QPPL, việc này vi phạm Điều 30 Luật Ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, nếu không ban hành thì không thực hiện được trách nhiệm được giao tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn (UBND tỉnh Quảng Bình).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Ban hành VBQPPL thì HĐND, UBND cấp huyện được ban hành VBQPPL trong 03 trường hợp:

(i) để quy định những vấn đề được luật giao;

(ii) để quy định những vấn đề được nghị quyết của Quốc hội giao;

Quy định viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật
Cấp huyện được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp nào

(iii) để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Mục đích của quy định này là nhằm hạn chế thẩm quyền ban hành VBQPPL của chính quyền cấp huyện, qua đó góp phần tinh giản hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, quy định này được xây dựng trên cơ sở khảo sát của Bộ Tư pháp tại các địa phương, theo đó, đa số các địa phương đồng tình với việc hạn chế ban hành VBQPPL của chính quyền cấp huyện, cấp xã do giảm được chi phí xây dựng, ban hành VBQPPL, đồng thời giảm áp lực cho chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc ban hành văn bản.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành VBQPPL (Điều 2 và Điều 30) thì chính quyền cấp huyện được ban hành VBQPPL trong trường hợp quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (khoản 2 Điều 28) và trong trường hợp phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện (điểm c khoản 1 Điều 26 và khoản 6 Điều 28).

Trong trường hợp cần ban hành VBQPPL để thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện có thể căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Ban hành VBQPL để đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định (quy phạm pháp luật) áp dụng trên phạm vi địa bàn huyện.

Trích BỘ TÀI LIỆU TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *