Bộ câu hỏi thi nâng ngạch công chức tỉnh Hà Giang năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức năm 2020 của tỉnh Hà Giang, gồm 1.038 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Hà Giang năm 2020 được biên soạn theo giới hạn của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2019 UBND tỉnh Hà Giang tại Công văn 14/HĐTNN-TGV ngày 07/12/2020, tập trung vào các chuyên đề sau:

Phần 1. Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi,bổ sung 2019

Phần 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019

  Phần 3.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Hà Giang 2020
Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Hà Giang 2020

Phần 4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 Phần 5. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

Phần 6. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phần 7. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phần 8.Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phần 9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Phần 10. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phần 11.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Phần 12. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phần 13. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Phần 14. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Phần 15. Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phần 16. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Phần 17. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Phần 18. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

  Phần 19. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Phần 20.  Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24

Phần 21.  Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37

Phần 22. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Phần 23.   Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

Phần 24 . Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Hà Giang năm  2020:

Câu 1. Nguyên tắc nào không áp dụng khi xây dựng bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã?

a) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị

b) giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất

c) không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp

d) phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương

Đáp án D

Câu 2. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.  b) Cảnh cáo.  c) Hạ bậc lương  d) Giáng chức

Đáp án C

Câu 3. Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở đối với   phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III? 

a) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng

Đáp án A

Câu 4.  Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?

a) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

b) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

c) quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực và phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Đáp án B

Câu 5. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xa kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) thì được hưởng phụ cấp như thế nào?

a) chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

b) được hưởng phụ cấp tất cả chức danh kiêm nhiệm

c) được hưởng tối đa 02 mức phụ cấp kiêm nhiệm

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức năm 2020 của tỉnh Hà Giang, gồm 1038 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *