Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2021, gồm 381 câu theo Thông báo số 9/TB-HĐTD ngày 09/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Xuân Lộc.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 2021 bao gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp năm 2013: Điều 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 20, 27, 29, 44, 51, 64, 69, 70, 7174, 87, 113, 119.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. : Điều 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27 ,29, 31, 78, 79, 80, 83, 113, 114.

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019.: Khoản 8 Điều 2.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức xã huyện Trảng Bom, Đồng Nai 2020
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 2021

4.Luật cán bộ, công chức 2008.: Điều 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 31, 36, 38, 51, 53, 57, 58, 59,61.

5.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức 2019: Khoản 5, 8, 14, 15, 16, 17 Điều 1

6. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn: Điều 3, 5, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 39, 40, 42.

7-Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức: Điều 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Điều 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 và phụ lục I, phụ lục II kèm theo Nghị định.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2021:

Câu 1. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì Quyền lực nhà nươc là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 thì một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc mệnh lệnh hành chính

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch

d) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì Cán bộ là công dân Việt Nam?

a) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung , ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  , trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thì Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 6. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư thì Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

b) Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

Câu 7. Không thực hiện chế độ tập sự trong trường hợp nào?

a) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã.

b) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã.

c) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai năm 2021 gồm 381 câu trắc nghiệm có đáp án kèm theo

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *