Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2022, gồm 898 câu theo Quyết định 3955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Phủ Lý Về việc ban hành danh mục tài liệu ôn tập các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Phủ Lý năm 2022

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức – Điều 1);
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương – Điều 2);
4. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2022

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Chương II – “Soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính” và Phụ lục I – “Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản”);
7. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
8. Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2022, gồm 898 câu

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

b) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định.

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 3 .Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?

a) Quốc hội quyết định

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định

c) Chính phủ quyết định

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp huyện

b) chính quyền địa phương cấp xã

c) UBND cấp huyện

Đáp án A

Câu 5.Cơ quan có thẩm quyền Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là?

a) Bộ Nội vụ

b) HĐND cấp tỉnh

c) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 6. Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Bộ Nội vụ

b) HĐND cấp tỉnh

c) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung?

a) 0,20

b) 0,25

c) 0,30

Đáp án A

Câu 8. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Giáng chức

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thìKhổ giấy trình bày văn bản hành chínhlà?

a) Khổ A4 (210 mm x 297 mm)

b) Khổ A3 (210 mm x 297 mm)

c) Khổ A4 (210 mm x 300 mm)

Đáp án A

     Câu 10 . Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thì Định lề trang  của văn bản hành chính là?

a) Cách mép trên và mép dưới 15 – 20 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

b) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

c) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 10 – 15 mm

Đáp án B

Câu 11. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó?

a) không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

b) phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập

c) ưu tiên loại hình đào tạo, trường công lập

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2022, gồm 898 câu (Lưu ý: THiếu . Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *