Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022, theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, gồm Khối kiến thức về Đảng, Đoàn thể; khối kiến thức về Nhà Nước và Pháp luật .

I. Khối kiến thức về Đảng, Đoàn thể

 1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, XIII của Đảng
 2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 3. Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 4. Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
 5. Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng
 6. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 7. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 8.   Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022.
 9.   Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023.
 10.  Điều lệ Hội Phụ nữ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022.
 11.  Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022.
 12. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022

II. Khối kiến thức Nhà nước và Pháp luật

 1. Hiến pháp năm 2013.
 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 3.  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4.   Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
 5.   Luật Công Đoàn năm 2012.
 6. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022

Câu 1. Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?

a) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

b) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Nghị quyết của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

c) Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”

Đáp án A

Câu 2. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Sau khi Tổ chức Đảng có thầm quyền ký quyết định kỷ luật phải kịp thời công bố:

A.Chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày ký

B,Chậm nhất không quá 20 ngày kể từ ngày ký

C.Chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày ký

D. Chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày ký

Đáp án C

Câu 4 Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng quy định Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới như thế nào?

a) Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương

b) Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương

c) Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương

d) Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện và cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương

Đáp án B

Câu 5. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì những đảng viên được kết nạp lại có phải trải qua thời gian dự bị hay không?

a) phải trải qua thời gian dự bị

b) không trải qua thời gian dự bị

c) do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, biểu hiện nào là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ?

A.Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

B.Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

C.Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

D.Cả 3 phương án đều đúng

Đáp án A

Câu 7. Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoá X, đoàn viên thanh niên quá bao nhiêu tuổi được Chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn?

A. 28 tuổi.B. 29 tuổi.C. 30 tuổi.D. 31 tuổi.

Đáp án C

Câu 8. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thông qua ngày tháng năm nào?

a) 08 tháng 3 năm 2017

b) 09 tháng 3 năm 2017

c) 10 tháng 3 năm 2017

Đáp án B

Câu 9. Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam chỉ có giá trị khi nào?

A.Hơn ½ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

B.2/3 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

C.100% số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

D.¾ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

Đáp án A

Câu 10. Hội Cựu chiên binh cấp nào trở lên  được thành lập cơ quan giúp việc

a) Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên 

b) Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trở lên

c) Cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc huyện và tương đương trở lên

Đáp án A

 Câu 11. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 12. Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 13. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 14. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 15. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

a) Tổ chức chính trị

b) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

c) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đáp án C

Câu 16. Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.Tập trung dân chủ.

B.Liên hệ mật thiết với người lao động.

C.Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

D.Phù hợp với trình độ của đông đảo người lao động

Đáp án A

Câu 17. Công chức không có quyền nào dưới đây?

A.Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

B.Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

C.Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

D.Được ký hợp đồng làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án D

Câu 18. Theo Luật Cán bộ, công chức, nhận định nào sau đây không thuộc nội dung về văn hóa giao tiếp ở công sở?

A.Phải biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.

B.Phải công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá.

C.Phải thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

D. Phải tôn trọng cấp trên và nội quy của cơ quan, đơn vị.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2022 , gồm 1231 câu. (Lưu ý: Thiếu Văn kiện Nghị quyết Đại hội 12, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *