Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2023 theo  484/TB-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố Vĩnh Long, gồm các văn bản sau:

  1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
  2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;
  3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
  4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;
  5. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
  6.  Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Vĩnh Long năm 2023

Câu 1. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 2. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

A.Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B.Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nhờ người khác bỏ phiếu kín.

C.Phổ thông, trưng cầu dân ý và bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông, bình đẳng và đại diện cử tri.

Đáp án A

Câu 3. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?

a) Quốc hội quyết định

b) Ủy banthường vụ Quốc hội quyết định

c) Chính phủ quyết định

Đáp án A

Câu 4. Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?

a) chính quyền địa phương cấp huyện

b) chính quyền địa phương cấp xã

c) UBND cấp huyện

Đáp án A

Câu 5.  Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?

a) Do Chủ tịch Ủy bannhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp trên trực tiếp, đối với phiên họp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy bannhân dân.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 6. Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

a) 03 ngày

b) 05 ngày

c) 07 ngày

d) 10 ngày

Đáp án A

Câu 7. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì?

a) cơ quan tạm giữ phải kịp thời báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

b) cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

c) cơ quan tạm giữ phải báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

d) cơ quan tạm giữ phải báo cáo ngay để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

Đáp án B

Câu 8. Hình thức kỷ luật cảnh cáo không áp dụng đối với công chức cấp xã có một   hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

b) Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác để vụ lợi;

c) Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

d) Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

Đáp án D

Câu 9. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp nào?

a) có bằng tốt nghiệp từ sơ cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trởlên;

b) có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trlên;

c) có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trởlên;

Đáp án B

Câu 10. Thẩm quyền   quyết định tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Vĩnh Long,, với gồm 534 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *