Tài liệu thi công chức cấp xã tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, tỉnh Sóc Trăng năm 2023,   gồm các văn bản sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015: Chương I, mục 3 Chương II, Chương V, mục 2 Chương VI

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019: Điều 2

3. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ “Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Tài liệu thi công chức cấp xã tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Câu 1. Chương trình, thời gian họp và các tài liệu trình tại phiên họp phải được gửi đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp thường kỳ?

a) 01 ngày

b) 02 ngày

c) 03 ngày

d) 05 ngày

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Việc tổ chức chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quy định?

a) Quốc hội

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) HĐND cấp tỉnh

đáp án A

Câu 3. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Tiêu chuẩn về độ tuổi của công chức Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội?

a) Đủ 18 tuổi trở lên

b) Đủ 20 tuổi trở lên

c) Đủ 21 tuổi trở lên

d) Đủ 22 tuổi trở lên

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, cơ quan nào có thẩm quyền  Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh danh công chức cấp xã

a) HĐND cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) Sở Nội vụ

d) UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 5. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Giáng chức

d) Cách chức

Đáp án D

Câu 6. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm

b) Miễn nhiệm

c) Buộc thôi việc

Đáp án C

Câu 7. Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá  hoàn thành tốt nhiệm vụ ?

a) Hoàn thành 70% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

b) Hoàn thành 90% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đáp án C

Câu 8. Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá?

a) cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

b) cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

c) cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, tỉnh Sóc Trăng năm 2023, gồm 358 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *