Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Hà Tĩnh

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung ôn tập của tỉnh Hà Tỉnh, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

1. Đối với thi tuyển giáo viên mầm non

a) Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

b) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Hà Tĩnh
Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Hà Tĩnh

d) Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non

đ) Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Đối với thi tuyển giáo viên tiểu học

a) Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

b) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

d) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Hà Tĩnh năm 2021:

Câu 1.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 2. Hệ thống giáo dục quốc dân là?

a) hệ thống giáo dục, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

b) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.

c) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Đáp án C

Câu 3 . Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức   giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành  nhiệm vụ?

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 30% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;

b) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

c) Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đáp án C

Câu 4. Trường mầm non, trường mẫu  , nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình nào dưới đây?

a) công lập, dân lập

b) công lập, tư thục.

c) công lập, dân lập và tư thục.

Đáp án C

Câu 5. Trường tiểu học là?

a) cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục , có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên mầm non tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 ,gồm 311 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, gồm 307 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *