Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THPT tỉnh Hà Tỉnh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II của tỉnh Hà Tỉnh,   với 340 câu hỏi và đáp án (Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn tài liệu thi thăng hạng giáo viên hạng II lên hạng I, THPT, THCS).

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung ôn tập của tỉnh Hà Tỉnh, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)
3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020 tỉnh Hà Tỉnh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn kiến thức chung kỳ thi thăng hạng giáo viên tỉnh Hà Tỉnh năm 2020

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành
Trung ương về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
5. Thông tư  32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

6. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II của tỉnh Hà tỉnh: 

Câu 1. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

b) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

c) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 09 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Đáp án A

Câu 2. Đạo đức nghề nghiệp là?

a) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

b) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

c) các chuẩn mực về nhận thức hoặc hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Đáp án A

Câu 3 . Giáo dục phổ thông được chia thành?

a) giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

b) giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục chuyên sâu

c) giai đoạn giáo dục căn bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

Đáp án A

Câu 4. Tiêu chí Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để đạt mức khá thì phải?

a) Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;

b) Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II của tỉnh Hà Tỉnh năm 2020,   với 340 câu hỏi và đáp án. (Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn tài liệu thi thăng hạng giáo viên hạng II lên hạng I, THPT, THCS).

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *