Tà liệu thi công chức cấp xã huyện Châu Thành, Đồng Tháp 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2023 gồm các văn bản sau:

  1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
  2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;
  3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
  4. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
  5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;

  6.  Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

  7. Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Dưới đây là một số câu trong

Tà liệu thi công chức cấp xã huyện Châu Thành, Đồng Tháp 2023
Tà liệu thi công chức cấp xã huyện Châu Thành, Đồng Tháp 2023

bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?

a) huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh

b) huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, đơn vị hành chính tương đương;

c) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Đáp án A

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?

a) quận, huyện, thị xã

b) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Đáp án C

Câu 3.  Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?

a) tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

b) tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân.

c) hội nghị và quyết định theo đa số

Đáp án A

Câu 4. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?

a) cử tri bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

b) cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

c) cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đáp án C

Câu 5. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 6. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 3 như thế nào?

a) được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở

b) được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở

c) được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Đáp án C

Câu 7. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

a) Trường hợp người tập sự không đáp ứng được yêu cầu của chức danh công chức tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự

b) Trường hợp người tập sự không đáp ứng được yêu cầu của chức danh công chức tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên trong thời gian tập sự

c) Trường hợp người tập sự không đáp ứng được yêu cầu của chức danh công chức tập sự và bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự

Đáp án A

Câu 8. Tiêu chuẩn Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã (trừ các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn)? (Theo Thông tư 04/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV)

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

c) Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp luật có quy định khác

d) Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

          Đáp án d

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2023 gồm 747 câu

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *