Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2024 Ban hành kèm theo Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 08/7/2024 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An.

 1. Hiến pháp năm 2013.
 2. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.
 3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
 4. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 7. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.
 8. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.
 9. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành.
 10. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng
 11. Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hiện hành (Đoàn thanh niên, Công đoàn, Nông dân…)
 12. Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2024
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An 2024
 13. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 14. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 15. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2024

Câu 1. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Bộ Quốc phòng

Đáp án B

Câu 2.  Quốc hội thực hiện quyền  nào dưới đây?

a) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với hoạt động của Nhà nước.

b) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

c) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đáp án C

Câu 3. Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 4. Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc mệnh lệnh hành chính

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch

d) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án D

Câu 5.  Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Hiến pháp; Bộ luật, luật , nghị quyết 

b) Hiến pháp; Bộ luật, luật

c) Hiến pháp; luật , nghị quyết

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức hợp lệ khi nào?

a) Khi có ít nhất là một phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt

b) Khi có ít nhất là hai phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt

c) Khi có ít nhất là một phần hai tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt

d) Khi có ít nhất là một phần hai tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất là một phần hai tổng số đại biểu được triệu tập có mặt

Đáp án B

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Câu 7:  Bí mật nhà nước là gì?

A)  Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng.

B)  Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

C)  Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định.

D)  Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đáp án B

Câu 8. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

a) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở.

b) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

c) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị.

d) hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết

Đáp án B

Câu 9. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Thẩm quyền xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng?

a) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở

b) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

c) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở và tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

d) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Đáp án D

Câu 10. Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?

A. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.              B. Hội Nông dân Việt Nam.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                  D. Công đoàn Việt Nam.

Đáp án D

Câu 11. Hội nghị Ban chấp hành của Đoàn chỉ có giá trị khi?

A. Có 100% số Uỷ viên BCH tham dự

B. Có ít nhất 2/3 số Uỷ viên BCH tham dự

C. Ít nhất 1/2 số Uỷ viên BCH tham dự

D. Ít nhất 2/3 số Uỷ viên BCH được Đại hội bầu tham dự

Đáp án B

Câu 12. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

a) Tổ chức chính trị

b) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

c) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đáp án C

Câu 13. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  hiện hành   Hình thức kỷ luật   Đối với hội viên Hội LHPNVN là?

a) khiển trách.

b) Khiển trách, cảnh cáo

c) Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ

Đáp án A

Câu 14. Theo Điều lệ Hội Nông dân thì cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội là?

a) Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp

c) Đại hội Hội Nông dân các cấp

d) Tất cả phương án trên

Đáp án A

Câu 15. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 16. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?

a) 6 tháng

b) 9 tháng

c) 12 tháng

d) 24 tháng

Đáp án C

 Câu 17. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?

a) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

b) người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đáp án C

Câu 18. Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

a) 75%    b) 80%     c) 85%     d) 90%

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Nghệ An năm 2024 gồm 2.030 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *