Tài liệu thi công chức loại C ngân hàng Nhà nước khu vực phía Bắc 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng nhà nước khu vực phía Bắc, khu vực Đông Nam Bộ; làm việc tại các vụ, cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương năm 2023 gồm 636 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Thông báo của Ngân hàng Nhà nước gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015  (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)

3. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 52/2019/QH14)

5.Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

6. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2017)

7. Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8. Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành ngân hàng
Tài liệu thi công chức loại C ngân hàng Nhà nước khu vực phía Bắc 2023

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng nhà nước khu vực phía Bắc

Câu 1. Theo Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để trình cơ quan nào?

a) Quốc hội

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án C

Câu 2. Theo Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì thẩm quyền Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng?

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

b) Bộ Tài chính

c) Chính phủ

d) Thủ tướng Chính phủ

Đáp án A

Câu 3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 4.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 5. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 6. Nội dung nào dưới đây thuộc  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong hoạch định chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh

a) Tổng hợp đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật.

b) Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án khác theo thẩm quyền.

c) xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án khác trình Quốc hội, Ủy banthường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

d) Cả B và C

Đáp án B

Câu 7. Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

c) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 8. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

A.Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

B.Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

C.Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

D.Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đáp án D

Câu 9. Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?

A.Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

B.Tham gia các hoạt động đoàn thể.

C.Tinh thần trách nhiệm trong công tác.

D.Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáp án B

Câu 10. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp nào?

a) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của khách hàng

b) có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng

c) có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng

Đáp án C

Câu 11. Theo mục tiêu cụ thể của Quyết định 986 thì  Phấn đấu đến cuối năm 2025 Nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới bao nhiêu phần trăm?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án C

Câu 12. Thẩm quyền quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia?

a) Chính phủ

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính

d) Quốc hội

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng nhà nước khu vực phía Bắc, khu vực Đông Nam Bộ; làm việc tại các vụ, cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương năm 2023 gồm 636 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *