Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi vòng 1 kỳ thi viên chức Bệnh viện tâm thần trung ương 2 năm 2020, gồm 776 câu trắc nghiệm.

Nội dung tài liệu gồm có các chuyên đề theo Danh mục tài liệu tham khảo của Bệnh viện tâm thần trung ương 2 năm 2020:

1. Hiến pháp 2013;

2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

3.  Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;

Tài liệu thi tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 2020
Bộ câu hỏi thi tuyển viên chức Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 năm 2020

4. Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

5. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

7. Luật phòng, chống tham nhũng 2018

8. Luật Tổ chức quốc hội

9. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 sửa đổi bổ sung 2019

10. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019

11. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

12. Luật Viên chức 2010, sửa đổi bổ sung 2019

13. Luật Khám chữa bệnh 2009

14.Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

16. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

17. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ;

18. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

19. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

20.Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

21.Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

22.Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

23. Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

24.Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi kiến thức chung thi vòng 1 kỳ thi viên chức Bệnh viện tâm thần trung ương 2 năm 2020, gồm 776 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải 900 câu tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi và đáp án Anh văn trình độ A2 tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. cho e xin bộ câu hỏi kiến thức chung, tin học, anh văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *