Hướng dẫn ghi quyết định cưỡng chế theo mẫu Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực 01/01/2022, theo đó có 8 biểu mẫu ban hành quyết định cưỡng chế, gồm:

7.MQĐ07Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập
8.MQĐ08Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
9.MQĐ09Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số Tiền phạt/phải hoàn trả
10.MQĐ10Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí
11.MQĐ11Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
12.MQĐ12aQuyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
13.MQĐ12bQuyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
14.MQĐ12cQuyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc biểu mẫu quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, là biểu mẫu áp dụng nhiều nhất trong việc đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định buộc khắc phục hậu quả (trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt).

Hướng dẫn ghi quyết định cưỡng chế theo mẫu Nghị định 118/2020/NĐ-CP
Hướng dẫn ghi quyết định cưỡng chế theo mẫu Nghị định 118/2020/NĐ-CP
CƠ QUAN (1

Ghi theo hướng dẫn của

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:      /QĐ-CCXP(2) ….., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả *

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

Ví dụ: Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long

*Lưu ý: Về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế  xem Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi, bổ sung 2020

Căn cứ Điều 28, Điều 70, Điều 85, Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều. 34 Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số: …./QĐ-GQCC ngày …/…/….. về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có);

Để bảo đảm thi hành <Quyết định số: …./QĐ-XPHC ngày…./…./…. xử phạt vi phạm hành chính/Quyết định số: …./QĐ-KPHQ ngày…./…./…. buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả>(*) (4).

Ghi cụ thể theo từng trường hợp:

– Trường hợp để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì ghi: «bảo đảm thi hành Quyết định số: …./QĐ-XPHC ngày …/…./…, xử phạt vi phạm hành chính»

– Trường hợp để bảo đảm thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì ghi «bảo đảm thi hành Quyết định số: …./QĐ-KPHQ ngày …/…/…. buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả».

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 1. Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo <Quyết định số: …./QĐ-XPHC/Quyết định số:…./QĐ-KPHQ> (*) (5)> đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có tên sau đây:

<Họ và tên>(*): …………………………………………………….  Giới tính: ………………………….

* Cá nhân vi phạm bao gồm: Cá nhân, Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính. Người đại diện của hộ kinh doanh, chủ hộ của hộ gia đình, người đứng đầu của cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./ ……………………………………. Quốc tịch:………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: …………. ngày cấp: …./…./……; nơi cấp: …………

<Tên của tổ chức>(*): ……………………………………………………………………………………………

* Cách xác định đối tượng vi phạm là tổ chức

 • Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và hành vi đó được quy định tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

 • Cách xác định vi phạm của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vi phạm hành chính trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền của pháp nhân, tổ chức hoặc theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của pháp nhân, tổ chức, thì đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là pháp nhân, tổ chức đó và bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức phạt áp dụng đối với tổ chức về những hoạt động do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của pháp nhân, tổ chức đó thực hiện.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của pháp nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thuộc phạm vi hoặc thời hạn được pháp nhân, tổ chức ủy quyền hoặc không theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của pháp nhân, tổ chức, thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức phạt áp dụng đối với tổ chức về những hoạt động do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện.

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ………………..

………………………………………….; ngày cấp: …../…../……; nơi cấp: ……………………….

Người đại diện theo pháp luật (6) ………………………………… Giới tính: …………………………

Chức danh: (7)

 1. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

a) Điểm a Khoản .9 Điều 16 Nghị định số: 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

b) Điểm …. Khoản …. Điều …. Nghị định số: …/…./NĐ-CP ngày ……/……/……… quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ví du: Trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng vi phạm điểm a khoản 9 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

 1. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: (8) Ghi cụ thể hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục.

a) Ví dụ: Xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng, nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí xây dựng

b) …………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện và thời gian thực hiện:

a) Biện pháp: (9) ..Buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Ghi cụ thể biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện.

Trường hợp cho phép lựa chọn một trong nhiều biện pháp khắc phục hậu quả theo thứ tự ưu tiên nếu đáp ứng được yêu cầu hoặc điều kiện nhằm khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước do vi phạm hành chính gây ra thì cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cuối cùng được áp dụng (tiêu hủy).

Thời gian thực hiện: (10)Ghi thời gian phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. (*), kể từ ngày nhận được Quyết định này.

* Lưu ý: Quyết định cưỡng chế phải được thi hành ngay khi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế (khoản 1 Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi, bổ sung 2020). Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý việc thực hiện ngay ở đây bao gồm nhiều nội dung như: Thông báo thời gian tổ chức cưỡng chễ, bàn giao thông báo cưỡng chế, xây dựng kế hoạch cưỡng chế, chuẩn bị các điều kiện cưỡng chế…

 1. <Ông (bà)/Tổ chức>(*) có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: ………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………… )

cho: (11) là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ghi tên của cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

* Lưu ý: Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông thì cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không hoàn trả thì bị cưỡng chế thực hiện.

Như vậy, mục này chỉ ghi khi thực hiện theo khoản 5 Điều 85, còn các trường hợp khác thì không ghi.

 1. Địa điểm thực hiện: (12) .Ghi địa chỉ nơi thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ví dụ: Tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02, thôn A, xã B, huyện X, tỉnh Y.
 2. Cơ quan, tổ chức phối hợp: (13) Ghi tên của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Ví dụ: Công an huyện X, các phòng, ban, đơn vị huyện X, Mặt trận và các đoàn thể xã, thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……/……/………

Về thời điểm có hiệu lực thì kể từ ngày ký hoặc một ngày cụ thể do người ban hành quyết định cưỡng chế xác định nhưng không được trước ngày ký quyết định để cá nhân, tổ chức vi phạm có thời gian để biết được quyết định, chấp hành.

Điều 3. Quyết định này được:

 1. Giao cho ông (bà) (14) ……………………………………….. là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

a) <Ông (bà)/Tổ chức>(*) bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả có tên tại Điều 1 Quyết định này phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

* Lưu ý: So với biểu mẫu của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP thì mẫu của Nghị định 118 đã bỏ thời gian mà người vi phạm tự thực hiện kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế. Việc bỏ thời gian của người vi phạm là phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 166/2013/NĐ-CP hướng dẫn cưỡng chế vi phạm hành chính, vì trong Quyết định xử phạt hoặc quyết định khắc phục hậu quả đã có thời gian dành cho người vi phạm tự thực hiện. Họ đã không thực hiện nên mới ban hành quyết định cưỡng chế và trách nhiệm tổ chức cưỡng chế là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) <Ông (bà)/Tổ chức>(*) (15) …………………………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (16) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định để tổ chức thực hiện.

3. Gửi cho (13) Ghi tên của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.
CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (17)
(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên)

Trường hợp cấp phó được giao quyền cưỡng chế thì ghi ký thay cấp trưởng, cấp phó ký, chứ không ghi trực tiếp cấp phó ký

<In ở mặt sau>(**) Quyết định đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vào hồi…. giờ …. phút, ngày …/…/….

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

 1. Lương Văn Tây

  – Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính, cưỡng chế thì hầ quyết định khác phục hậu quả theo Nghị định số: 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *