Tài liệu thi công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính vào Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022 theo Khung tài liệu ôn tập của Hội đồng thi tuyển công chức, gồm các văn bản sau:

 1. Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV  ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ)
 2. Hiến pháp năm 2013.
 3. Luật Tổ chức chính phủ 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
 4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019
 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 6. Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia:
  Tài liệu thi công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022
  Tài liệu thi công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022
 • Quyết định 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
 • Quyết định 79/2009/QĐ-TTg ngày 18/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
 • Quyết định 15/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
 •  Luật Chứng khoán 2019; Luật các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi, bổ sung 2017); Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019) và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 •  Giáo trình  và tài liệu tham khảo về lĩnh vực thị trường tài chính, tiền tệ – ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính vào Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022, gồm 634 câu (Lưu ý: Không có nội dung mục 6)

Câu 1. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 2. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Tổng Bí thư    b) Thủ tướng Chính phủ  c) Chủ tịch nước   d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đáp án C

Câu 4. Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Chính phủ   b) Chủ tịch nước   c) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 5. Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?

A. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 6.

B. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 6.

C. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 5.

D. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 5.

Đáp án B

Câu 6. Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào

a) Miễn nhiệm   b) Cách chức  c) Thôi việc

Đáp án C

Câu 7. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây:

a) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

b) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ

c) Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng ; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án A

Câu 8. Thẩm quyền công bố nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội là?

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội   b) Tổng thư ký Quốc hội   c) Chánh Văn phòng Quôc hội

Đáp án B

Câu 9.  Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Văn bản quy định chi tiết chỉ được?

a) quy định nội dung được giao và được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

b) quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

c) quy định nội dung được giao hoặc không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính vào Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2022, gồm 634 câu (Lưu ý: Không có nội dung mục 6)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *