Quyết định xử phạt hành chính bị khiếu nại có được tổ chức cưỡng chế?

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết trong trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người bị xử phạt, bị cưỡng chế có đơn khiếu nại. Trong trường hợp này phải giải quyết đơn khiếu nại xong mới được cưỡng hay là vừa giải quyết khiếu nại, vừa tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt

Quyền khiếu nại, tố cáo trong, khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 15 của Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

– Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Có được cưỡng chế xử phạt VPHC khi đang giải quyết khiếu nại
Đang khiếu nại có bị cưỡng chế vi phạm hành chính

– Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp các sai sót thường gặp và cách xử lý khi xử phạt vi phạm hành chính)

– Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

(Tòa án tối cao hướng dẫn về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính)

Theo khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt hành chính

Theo Điều 35 Luật Khiếu nại thì: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi hành khác. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử lý VPHC

Theo Khoản 3 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì : Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, khi người có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế mà người vi phạm có khiếu nại, khởi kiện thì vẫn phải chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, người đang giải quyết khiếu nại xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính gây hậu quả không thể khắc phục được thì mới tạm dừng quyết định.

(Mẫu kế hoạch cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

(Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

Mẫu quyết định tạm đình chỉ quyết định xử phạt

Theo mẫu số 09 của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thì mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

(Tổng hợp biểu mẫu sử dụng trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

(Cưỡng chế Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép, sai phép?)

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

……………(3)…………….

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ……………………………………………(4)…………………………………………… ;

Xét đề nghị của ………………………………….(5)……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định …………………….(6)…………………..

Lý do tạm đình chỉ:

…………………………………………………(7)………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian tạm đình chỉ kể từ … giờ … ngày .../…/… đến khi có quyết định hủy bỏ Quyết định này.

Điều 2. …(8)…, …(9)… và …(10)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định tạm đình chỉ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(3) Chức danh ca người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết đnh hành chính bị khiếu nại.

(6) Ghi rõ tên, số, ngày tháng năm, người ký quyết định hành chính bị tạm đình chỉ việc thi hành.

(7) Lý do, căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ban hành quyết định hành chính bị tạm đình ch thi hành.

(9) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định tạm đình ch.

(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Dạ, an cho em hỏi.
    Có gia đình xây dựng đua tầng hai ra chiếm khoảng không (khoảng 80 cm) của đường trong thôn thì xử lý như nào ạ?
    Em trân trọng cảm ơn anh!

    • Theo điểm đ khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng thì phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi: đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *