Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2021, gồm 1153 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Thanh Hóa năm 2021 được biên soạn theo  Thông báo số của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa tập trung vào các văn bản sau: 

 1. Hệ thống chính trị
 2. Hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
 3. Hiến pháp 2013.
 4. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 hợp nhất
 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất
 6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 7. Luật Tổ chức Chính phủ
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021
 8. Luật Tổ chức Quốc hội
 9. Luật Cán bộ, công chức Hợp nhất
 10. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
 11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 13. Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 ban hành chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
 14. Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng.
 15. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025
 16. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2021:

Câu 1. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 2. Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

a) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

b) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

c) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

đáp án C

Câu 3. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Tổng Bí thư            b) Thủ tướng Chính phủ     c) Chủ tịch nước   d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đáp án C

Câu 5. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?

a) người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

b) người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

c) người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

a) Hội đồng nhân dân       b)Thường trực Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân            d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đáp án B

Câu 7. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội bằng

a) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

b) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra việc thực hiện.

c) Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đáp án A

Câu 8. Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?

a) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính

b) Cán bộ, công chức phải thực hiện chí công vô tư

c) Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Đáp án C

Câu 9.  Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật

b) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn 

c) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng bổ nhiệm

Đáp án B

Câu 10. Trong thời hạn bao lâu kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên, thì cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không và thông báo kết quả cho chi bộ biết?

a) 90 ngày làm việc      b)  60 ngày làm việc.           c) 45 ngày làm việc.           d) 30 ngày làm việc.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2021, gồm 1153 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *