Tài liệu thi công chức loại C ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực Tây Nam bộ, khu vực miền Trung và Tây nguyên năm 2022, gồm 745 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Thông báo của Ngân hàng Nhà nước gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành ngân hàng
Tài liệu thi công chức loại C ngân hàng Nhà nước trung ương và Ngân hàng Nhà nước Hà Nội

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ s 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 năm 2019

3. Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2019.

5. Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

7. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2017)

8. Nghị định 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9. Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực Tây Nam bộ, khu vực miền Trung và Tây nguyên năm 2022 gồm 745 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1 . Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào

a) Chính phủ    b) Đại biểu Quốc hội

c) Quốc hội          d) Hội đồng nhân dân

Đáp án C

Câu 2. Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm?

a) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục Tổng cục (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục ; Đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 4. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

c). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đáp án D

Câu 5. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 6.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  là?

a) cơ quan thuộc Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đáp án B

Câu 7.  Tổ chức tín dụng bao gồm?

a) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô

b) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân.

c) ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Đáp án C

Câu 8. Ngân hàng Nhà nước Trình   dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực Ngân hàng Nhà nước quản lý hoặc theo phân công cho ai?

a) Chính phủ     b) Quốc hội

c) Thủ tướng Chính phủ    d) Bộ Tài chính

Đáp án C

Câu 9. Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Cả 3 phương án trên

Đáp án A

Câu 10. Công chức không có quyền nào dưới đây?

A.Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

B.Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

C.Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

D.Được ký hợp đồng làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án D

Câu 11. Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong trường hợp nào?

A.Công chức tự nguyện thôi chức vụ để chuyển giao vị trí lãnh đạo.

B.Công chức bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu, nhiệm vụ công tác cần phải thay thế.

C.Công chức tự nhận thấy không đủ tiểu chuẩn để hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp.

D.Công chức tự nhận thấy không đủ sức khoẻ, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải   Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức loại C vào làm việc tại  Ngân hàng chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực Tây Nam bộ, khu vực miền Trung và Tây nguyên năm 2022, gồm 745 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *