Tài liệu thi giáo viên tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non, tiểu học THCS, GDNN-GDTX, THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2022 tỉnh Bắc Ninh. Tài liệu được biên soạn theo Danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX, THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2022, cụ thể:

1. Tài liệu dùng chung cho các cấp học
1.1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức).
1.2. Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14).
1.3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I: Quy định chung; Mục 1, Mục 3, Chương II; Mục 4 Chương III.
1.4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Tuyển dụng viên chức; Mục 1, Mục 2, Mục 5 Chương III: Sử dụng viên chức.
1.5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I: Quy định chung; Mục 3, Chương II và Điều 19, Chương III.
2. Tài liệu dành cho từng cấp học
2.1. Cấp mầm non
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
2.2. Cấp tiểu học
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
2.3. Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tài liệu thi giáo viên tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Tài liệu thi giáo viên tỉnh Bắc Ninh năm 2023

2.4. Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX
Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
2.5. Trường Cao đẳng Sư phạm
Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm.

Dưới đây là một số câu trong

Câu 1. Theo Luật Viên chức thì Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào?

a) nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng trình tự, thủ tục

b) nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, thủ tục

c) quy hoạch của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

d) nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

Đáp án D

Câu 2. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án B

Câu 3. Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm?

a) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông

c) Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở;  Trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đáp án A

Câu 4.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm

Đáp án A

Câu 5 . Thẩm quyền tuyển dụng  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

b) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

c) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Đáp án C

Câu 6. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thì trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức không có bước nào dưới đây?

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

b) Nhận xét, đánh giá viên chức

c) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Đáp án C

Câu 7.  Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo là?

a) 20 trẻ em

b) 25 trẻ em

c )30 trẻ em

d) 35 trẻ em

Đáp án D

Câu 8. Đâu không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

a). Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

c) Xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục ở địa phương.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

 Câu 9. Thẩm quyền quy định cụ thể số học sinh trong mỗi lớp học?

a) Hiệu trưởng

b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+   Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên MẦM NON năm 2023 tỉnh Bắc Ninh, gồm 419 câu.

+  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên TIỂU HỌC năm 2023 tỉnh Bắc Ninh, gồm 397 câu.

+  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên THCS, THPT năm 2023 tỉnh Bắc Ninh, gồm 442 câu.

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX; Trường Cao đẳng Sư phạm năm 2023 tỉnh Bắc Ninh, gồm 358 câu. (Lưu ý: Thiếu thông tư 10 và Thông tư 23)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *